Goedkoper dan 2 advocaten
Uurtarief of vaste prijs
Vertrouwelijk en ervaren
Particulier en zakelijk

Ethische code

Vanuit deze visie heeft Melchior een ethische code opgesteld, die door alle medewerkers die voor of namens Melchior werkzaam zijn wordt onderschreven en nageleefd. Onze kernwaarden:

  • Respect
  • Integriteit
  • Ethiek
  • Onkreukbaar gedrag

Deelt u deze visie?

Etnische code

Missie Melchior

Melchior is een organisatie die in de markt een significante rol van betekenis speelt op het gebied van conflictmanagement. Dat alles op een lerende, integere en ethisch verantwoorde wijze, waarin werken vanuit betrokkenheid, positivisme en wederzijds respect centraal staat. Melchior streeft in alle openheid en eerlijkheid een win-winsituatie na voor alle bij het proces betrokken partijen.

Integriteit is in de eerste plaats een persoonlijke eigenschap. Het kenschetst een mens die besef heeft van waarden en normen, die respect heeft voor de belangen van anderen, die onkreukbaar is en die consistent en transparant is in woord en gedrag. De integriteit van een organisatie is de resultante van het gedrag van al haar medewerkers.

Kernwaarden Melchior

Respect

De medewerkers van Melchior vinden dat een prettige werkomgeving en bedrijfscultuur samenhangt met elkaar respectvol tegemoet treden. Behalve intern manifesteren zij zich dus ook naar buiten toe met respect voor opdrachtgevers en elke andere organisatie waarmee Melchior direct of indirect in contact staat.

Integriteit

De medewerkers van Melchior krijgen uit hoofde van hun functies vertrouwelijke gegevens onder ogen. De medewerkers committeren zich aan het integer omgaan met deze informatie. Daartoe nemen zij geheimhouding in acht, hetgeen officieel in een geheimhoudingsverklaring wordt vastgelegd en ondertekend. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij ervan doordrongen zijn dat integriteit in de conflictmanagement branche een vanzelfsprekende voorwaarde is, die strikt wordt nageleefd.

Ethiek

De ethiek van het zaken doen, ligt verankerd in de bedrijfscultuur en de aard van de business van de Melchior organisatie. Dit houdt in:

  • Het uiterst zorgvuldig en gewetensvol omgaan met iedere aanvraag of aanmelding.
  • Het continu actualiseren van informatie en het vertrouwelijk registreren en communiceren van deze informatie naar en met alle betrokken partijen.
  • Het voor alle bij bemiddeling betrokken partijen transparant maken van de prijsopbouw en de kosten- en honoreringsstructuur.

Inherent aan deze ethiek en openheid is dat Melchior van zijn medewerkers eist dat zij eerlijkheid betrachten tot in alle details. Van belang is dat zij een duidelijke, harde ‘ja’ of ‘nee’ hanteren. Wat aan partijen wordt beloofd of toegezegd, wordt ook altijd waargemaakt – dat is de stelregel.

Onkreukbaar gedrag

De medewerkers van Melchior Mediations gedragen zich op alle fronten als ambassadeurs voor de organisatie. Dat betekent dat zij in hun denken en doen alles achterwege zullen laten wat enige schade aan de onderneming, haar diensten en haar goede naam zou kunnen berokkenen. Zij zijn zich ervan bewust dat zij iedere vorm van verleiding tot corrupt, frauduleus of niet-ethisch gedrag dienen te onderkennen en te weerstaan. De naam Melchior staat synoniem voor onkreukbaar gedrag en alle medewerkers garanderen dat hun gedrag aan deze naam en faam een verdere positieve bijdrage zal leveren.